Gà Ri

Giống Gà ri Lạc Thủy

Gà ri Lạc Thủy có nguồn gốc từ đâu?
Trước hết, nên hiểu rõ về giống gà Lạc Thủy. Đây được đánh giá là giống gà đặc hữu quý hiếm ở Việt Nam. Giống gà này có nguồn gốc từ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Bởi thế nó có tên gọi là là ri Lạc Thủy.

Ngay từ năm 2013, chính quyền huyện Lạc Thủy đã có phương án bảo tồn giống gà quý của địa phương. Họ đã phối hợp với Viện chăn nuôi, chi cục thuế Hòa Bình và các doanh nghiệp khác mở rộng mô hình chăn nuôi gà trên bản địa. Điều này giúp nhân rộng giống gà và giữ được nguồn gen quý.

Recognize Lac Thuy chicken

Lac Thuy chicken can be identified through the following characteristics:

 • Chicks have an ivory-white plumage, the skin is yellow.
 • Hens have white, light pink feathers and turn a dry banana color when growing. Roosters have burgundy feathers. Mature, roosters have a long and silky plum, yellow-skinned legs.
 • The volume of commercial chickens reaches 1.8kg / rooster, hen 1.5kg / chick.
 • Annual egg laying rate: 94 eggs/roof/year
 • The survival rate of chickens is 90-93%.
When the chicken is mature.

Plus points for Lac Thuy chicken breed

 • Fast-growing hair should adapt well to good weather, withstanding the types of weather during the year.
 • Suitable for many breeding models such as: free-range and captive breeding, farm breeding, farm sale.
 • Beautiful design, tall appearance.
 • The meat is chewy, firm and delicious.
 • Egg-laying yield is 1.5 to 2 times higher than that of normal chickens. The percentage of eggs with embryos reaches 84%
 • The breeding time of broilers is about 4-4.5 months.
 • Feed savings: The rate of consuming about 3.3 kg of feed for 1 kg of weight gain.
Model of raising chickens for grazing