Hủy kế hoạch Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 09.01/HKT/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023, Hủy tài liệu dự thảo đã công bố và Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 03 năm 2023

HKT_Huy-ke-hoach-lay-y-kien-co-dong-theo-NQ-HDQT-so-09.01-Lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-trong-thang-03.2023Download HKT_NQ-HDQT_Huy-ke-hoach-lay-y-kien-co-dong-theo-NQ-HDQT-so-09.01-Lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-trong-thang-03.2023Download

Read More