Hủy kế hoạch Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 09.01/HKT/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023, Hủy tài liệu dự thảo đã công bố và Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 03 năm 2023