VOTES

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02 tháng 06 năm 2017)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNHĐịa chỉ: Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt NamĐiện thoại: 021 838 229 69                               Fax:  021 838 222 06 Website: http://egovietnam.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02 tháng 06 năm 2017)

Họ và tên cổ đông:……………………………………………………Mã cổ đông: ………………

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: ………………… cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): …………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Số CMND/HC: …………………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ………………….

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

 Vấn đề biểu quyếtTán thành(1)Không tán thành (2)Không có ý kiến  (3)
 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.   
 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.   
 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.   
 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.   
 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.   
 Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.   
 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.   
     
 Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền(ký và ghi rõ họ tên)